Pieejamība

Pieejama veselības aprūpe nozīmē:

  • Medicīnas pakalpojumu eksistē un ir pieejami katrā valstī,
  • To apmaksa neuzliek pacientiem un viņu tuviniekiem lielu finansiālo slogu,
  • Neeksistē barjeras, lai šos pakalpojumus saņemtu,
  • Pieejamie pakalpojumi ir kvalitatīvi un lēmumi visos veselības aprūpes līmeņos tiek pieņemti kopā ar pacientu,
  • Un veselības aprūpe sniedz vajadzīgo dažādām iedzīvotāju grupām.

Avots: #ACCESS2030