Normatīvais regulējums

Politika

Plāns Reto slimību jomā 2023.-2025.gadam

Plāns Reto slimību jomā 2017.-2020. gadam

Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam

Pacientu tiesības un pienākumi

Pacientu tiesību likums

Ārstēšana

Ārstniecības likums

Veselības aprūpes finansēšanas likums

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība

Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība

Eiropas References tīkli

Buklets par ERN latviešu valodā

Eiropas Komisijas lēmums 26.07.2019.

Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtība

Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru

Pacientu uzskaite

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība

Jaundzimušo reģistra noteikumi

Kompensējamie medikamenti un individuālā kompensācija

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība

Kompensējamo zāļu saraksts

Individuālā kompensācija

Reto slimību medikamentu programma BKUS

Zāļu reģistrēšanas kārtība

Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība

Pētījumi

Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām

Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība

Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums

Farmācijas likums

Ārstniecības riska fonds

Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi

Invaliditāte

Invaliditātes likums

Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti “Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību

Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību

Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti

Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem

Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi

Sociālie pakalpojumi un paliatīvā aprūpe

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem

Ja pamani, ka te trūkst kāds būtisks dokuments, lūdzu pasaki, lai varam salabot: alianse@retasslimibas.lv. Paldies!