Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir Latvijas Reto slimību alianse (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības saīsinājums ir LRSA. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Latvian Alliance of Rare Diseases. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir Латвийский Аллианс Редких болезней.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības darbības pamatā ir sabiedriskā labuma aktivitātes, un tās darbības mērķi ir:

2.1.1. Pārstāvēt Latvijas reto slimību nevalstisko organizāciju intereses nacionālajās un starptautiskajās institūcijās. Iesaistīties nacionālajā un Eiropas Savienības veselības un sociālās politikas veidošanā.

2.1.2. Sniegt atbalsta rīkus un instrumentus Latvijas reto slimību jomas organizācijām savu interešu īstenošanai un kapacitātes stiprināšanai.

2.1.3. Iesaistīt reto slimību nevalstiskās organizācijas lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesos.

2.1.4. Veicināt Latvijas veselības aprūpes un sociālās sistēmas pilnveidošanu reto slimību jomā.

2.1.5. Sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un Eiropā.

2.1.6. Aktīvi sadarboties ar citām veselības un sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām, lai sekmētu veselības nozares un labklājības politikas uzlabošanu.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Apvienot Latvijas reto slimību nevalstiskās organizācijas, iesaistot šīs organizācijas Biedrības aktivitātēs un pasākumos.

2.2.2. Piedalīties lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos, tajā skaitā darba kārtības veidošanā, likumprojektu izstrādē, darba grupu, konsultatīvo padomju un komisiju darbā, atzinumu sniegšanā nacionālajā un starptautiskā līmenī.

2.2.3. Sadarboties ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām un ārvalstu institūcijām Biedrības mērķu sasniegšanā.

2.3. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

2.3.1. brīvi izplatīt informāciju par Biedrību;

2.3.2. izveidot savus preses izdevumus un izmantot citus plašsaziņas līdzekļus;

2.3.3. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

2.3.4. veikt citu publisku darbību, kas paredzēta Biedrības mērķu sasniegšanai.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrība ir juridisku personu apvienība. Biedrībā iestājušās organizācijas (juridiskās personas) ir Biedrības kolektīvie biedri (turpmāk tekstā – Biedrs).

4.2. Biedrībā var iestāties jebkura nevalstiska organizācija, kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus, pārstāv iniciatīvas grupas, kas darbojas reto slimību jomā. Nevalstiskās organizācijas iesniedz noteiktas formas rakstisku iesniegumu dalībai Biedrībā. Iesniegumu dalībai Biedrībā izstrādā Biedrības valde.

4.3. Lēmumu par Biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam septiņu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības bez Biedra paziņojuma par izstāšanos ar Biedru sapulces lēmumu gadījumos:

4.6.1. ja Biedra darbība atzīta valstī noteiktā kārtībā par antikonstitucionālu vai pretlikumīgu;
4.6.2. ja Biedrs pārtrauc savu darbību un pašlikvidējas;
4.6.3. ja Biedrs darbojas pretēji Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
4.6.4. ja Biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus, savus pienākumus un uzņemtās saistības, ar savu rīcību diskreditē Biedrību vai nodara būtisku kaitējumu Biedrībai.

4.7. Jautājumu par Biedra izslēgšanu bez Biedra paziņojuma par izstāšanos pieņem Biedru sapulce tuvākās sēdes laikā ar divu trešdaļu vairākumu, uzaicinot izslēdzamā Biedra pārstāvi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra pārstāvja neierašanās nav šķērslis Biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Valdei Biedru sapulces lēmums par Biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam Biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Biedrība ved savu Biedru reģistru. Informācija par Biedriem ir pieejama likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5. 1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1. 1. vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības valdē un citās institūcijās;
5.1. 2. piedalīties Biedru sapulcēs un visos Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.3. apspriest Biedrības institūciju darbu, izteikt priekšlikumus par to darbības uzlabošanu;
5.1.4. statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt Biedrības biedru sapulces sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību;
5.1.5. pilnībā saglabāt savu organizāciju darbības neatkarību savu statūtu ietvaros;

5.1.6. brīvi stāties citās apvienībās, tīklos, koalīcijās un padomēs.

5.2. Biedrības biedriem ir pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus, piedalīties Biedrības mērķu un programmu realizācijā;

5.2.2. regulāri maksāt Biedra naudu;

5.2.3. piedalīties Biedrības darbības un programmas popularizēšanā.

5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

6.nodaļa: Vadības institūcijas, saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

6.1. Biedrības vadības institūcija ir Biedru sapulce.
6.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
6.3. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju veic revidents.

7.nodaļa. Biedru sapulce

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, kurā piedalās visi Biedri.
7.2. Biedrs var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai pilnvarot savu pārstāvi pārstāvēt savas intereses Biedru sapulcē. Pilnvara izsniedzama rakstveidā.

7.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Par Biedru sapulces laiku, vietu un darbības kārtību valde paziņo Biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram Biedram rakstisku uzaicinājumu. Par rakstisku uzaicinājumu tiek uzskatīts arī elektroniski nosūtīts paziņojums.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Biedrības biedru. Katram biedram pilnsapulcē ir viena balss, un lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu.

7.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja Biedru sapulce neievēl citu sapulces vadītāju.

7.10. Biedru sapulces norise tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Protokoli tiek elektroniski nosūtīti visiem Biedriem.

7.11. Balsošanas kārtību Biedru sapulcē nosaka uz vietas.

7.12. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:


7.12.1. apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt tajos grozījumus;
7.12.2. apstiprināt Biedrības darbības programmu, virzienus un stratēģiju;
7.12.3. ievēlēt Biedrības valdi un revidentu;
7.12.4. noteikt Biedra naudas apmērus;
7.12.5. lemt par Biedra izslēgšanu no Biedrības bez Biedra paziņojuma par izstāšanos;
7.12.6. lemt par pārsūdzētajiem valdes lēmumiem saistībā ar jaunu biedru uzņemšanu un saistībā ar biedru izslēgšanu;
7.12.7. apstiprināt Biedrības gada pārskatus un atskaites;
7.12.8. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

7.13. Biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Biedrības darbību.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.  Biedru sapulce ievēl valdi uz nenoteiktu termiņu. Biedrības valdē nevar ievēlēt personu, kas nav Biedrības biedrs vai nav Biedrības dalīborganizācijas sastāvā. Valdi var ievēlēt arī atkārtoti.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde pati sadala pienākumus valdes locekļu starpā.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.

8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību. Par tās apmēru lemj Biedru sapulce.

8.6. Valde nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi, vada un pārzina Biedrības lietas, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.

8.7. Valdes loceklis ir tiesīgs atstāt savu amatu pirms pilnvaru termiņa beigām, rakstiski informējot par to Biedru sapulci. Šādā gadījumā Biedru sapulcei jāizvirza un jāievēl amatā cits valdes loceklis.

8.8. Biedrības valdes darbu organizē un vada valdes priekšsēdētājs.

8.9. Valdes uzdevumi:

8.9.1. nodrošināt Biedru sapulces lēmumu izpildi;

8.9.2. darboties starp biedru sapulcēm;

8.9.3. sasaukt valdes sēdes ne retāk kā trīs reizes gadā un protokolēt tās;

8.9.4. uzņemt jaunus biedrus un lemt par biedru izslēgšanu no Biedrības;

8.9.5. izstrādāt statūtu grozījumu projektus un sagatavot dokumentu projektus, kas iesniedzami apspriešanai valdē vai Biedru sapulcē;

8.9.6. veikt Biedrības ikdienas vadības pienākumus, nodrošinot plānošanas, darba organizācijas, regulēšanas un kontroles funkcijas, plānot un sagatavot Biedrības ikgadējo budžetu, realizēt Biedrības finanšu vadību, budžeta izpildes un naudas plūsmas kontroli, sagatavot atskaites par Biedrības darbību un Biedrības gada pārskatus;

8.9.7. organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

8.9.8. rīkoties ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu;

8.9.9. pieņemt un atbrīvot no darba Biedrības darbiniekus, noteikt viņu atalgojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā izlemt citus jautājumus, kas ir saistīti ar Biedrības darbiniekiem;

8.9.10. izpildīt citus uzdevumus, kas nepieciešami Biedrības statūtos noteikto mērķu realizācijai.

8.10. Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama visu valdes locekļu vai Biedru sapulces piekrišana.

8.11. Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse no izvirzītajiem valdes locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.12. Gada beigās valde sniedz ziņojumu biedru sapulcei par savu darbību.

8.13. Ja valdes loceklis rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumu, šos statūtus, biedru sapulces vai padomes lēmumus, viņš ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā dēļ radušies Biedrībai, tās biedriem un trešajām personām.

9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz trīs gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.
9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu un atskaites tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

9.6. Revidents savu darbību veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Viņš atbild Biedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies Revidenta kļūdu vai prettiesiskas darbības dēļ.

10.nodaļa. Biedrības līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība

10.1. Biedrības līdzekļi veidojas no:

10.1.1. ikgadējiem Biedru naudas maksājumiem;
10.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem Biedrībai pamatlīdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā;

10.1.3. ienākumiem no Biedrības sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

10.1.4. grantiem un projektu līdzekļiem;

10.1.5. citas iepriekš neuzskaitītas saimnieciskās darbības, kas atļauta Biedrībām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti:

10.2.1. Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;
10.2.3. Biedrības funkcionēšanai un pasākumu organizēšanai;
10.2.4. amatpersonu un darbinieku atalgošanai;
10.2.5. speciālo izdevumu, uzskates līdzekļu, informatīvo materiālu, metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai;
10.2.6. mācību, pieredzes apmaiņas un zinātnisko komandējumu apmaksai.

10.3. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus normatīvajos aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.

11.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un reorganizācija

11.1. Biedrības darbība izbeidzas:

11.1.1. ar Biedru sapulces lēmumu par darbības izbeigšanu;
11.1.2. ar tiesas spriedumu.

11.2. Lēmums par Biedrības reorganizāciju pieņemams gadījumos, kad tā pievienojas citai organizācijai, apvienojas ar citu organizāciju vai sadalās, dibinot jaunas organizācijas.

11.3. Biedrības likvidācija un reorganizācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē  Rīgā, 2014. gada 04.septembrī ar grozījumiem, kas apstiprināti biedru sapulcē 2019. gada 06.jūnijā.

Latvijas Reto slimību alianse