Ģimeņu atbalsta programma

Ģimeņu atbalsta programma

No 2023. gada 1. novembra Latvijas Reto slimību alianse īsteno Latvijas valsts budžeta
finansētā programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu
konkurss nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO
pamatdarbības nodrošināšanai” atbalstītu projektu “Ģimeņu atbalsta programma”.

Projekta vizītkarte
Projekta mērķis ir izveidot ģimeņu atbalsta programmu, lai veicinātu bērnu un pieaugušo ar
retām slimībām labklājību un labbūtību, sniegt sociālās integrācijas iespējas ģimenēm, kurās
ir cilvēks ar retu slimību, sekmēt šīs mērķa grupas iesaisti ģimeņu atbalsta politikas
īstenošanā.
Mērķa grupas: ģimenes, kurās ir cilvēki ar retām slimībām, brīvprātīgie darbinieki, valsts
institūcijas.
Projekts tiek īstenots Latvijā.

Projekta ilgums
Projekta ilgums ir 10 mēneši, 01.11.2023. -31.08.2024.

Finansējums
Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.
Projekta finansējums ir 30 000 EUR.

Projekta pasākumi
Projekta laikā tiks realizēti divi pasākumi ģimenēm, kurās ir cilvēki ar retām slimībām, lai
mazinātu ģimeņu sociālo izolāciju pastāvošo stigmu dēļ.
Veiksim kvantiatīvu pētījumu, lai noskaidrotu, kādas ir šo ģimeņu vajadzības ģimeņu atbalsta
politikas jomās. Pētījuma rezultāti tiks aktualizēti diskusiju formātā.

Plānotie rezultāti
Projekta rezultātā, pamatojoties uz pētījuma datiem un darba grupas diskusiju, sagatavosim
rekomendācijas nepieciešamajiem uzlabojumiem ģimenes atbalsta politikas jautājumos –
izglītības, sociālajā un veselības aprūpes jomā, lai mazinātu problēmsituācijas, ar kurām
saskaras ģimenes, kurās ir cilvēki ar retām slimībām.

Vairāk informācijas par programmu: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-gimenu-interesu- parstavoso-nvo-pamatdarbibas-nodrosinasanai