Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Reto slimību alianse (turpmāk – Alianse),

reģistrācijas numurs 40008228689,

adrese: Tomsona 19-15, Rīga, LV-1013,

tālrunis: 29157967,

e-pasts alianse@retasslimibas.lv,

mājas lapas adrese www.retasslimibas.lv,

facebook konts www.facebook.com/retasslimibas.lv.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un Alianses iekšējos normatīvajos aktos.

2.2. Alianse, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula).

2.3. Alianse nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Personas datu kategorijas

3.1. Alianse datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā. Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem (piemēram, no Alianses dalīborganizāciju reģistriem), vai trešajām personām, piemēram, no sadarbības partnera.

3.2. Personas datu kategorijas, kuras Alianse lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

3.2.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;
3.2.2. kontaktinformācija – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.2.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;
3.2.4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, iegūtais grāds, iegūtā profesionālā kvalifikācija, valodu prasmes dati;
3.2.5. dati par darba pieredzi – piemēram, dati par nodarbošanos;
3.2.6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu, autoratlīdzību apmēru;
3.2.7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu;
3.2.8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditātes veidu, tautību;
3.2.9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, atlīdzību, citu maksājumu izmaksas dati;
3.2.10. ar dalību programmās un/vai projektos saistītie dati – piemēram, dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
3.2.11. dati attiecībā uz Alianses tīmekļa vietnes apmeklējumu, piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes;
3.2.12. dati par apmierinātību, piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem;
3.2.13. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti Alianse vai tās rīkotajos pasākumos.

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

4.1. Personas datu apstrādes nolūki. Alianse, veicot savas funkcijas, Alianses statūtos un stratēģijā, apstrādā personas datus šādos nolūkos:
4.1.1. līgumu ar sadarbības partneriem noslēgšana un izpilde;
4.1.2. līgumu ar datu subjektiem (izpildītājiem, ekspertiem un citiem) noslēgšana un izpilde;
4.1.3. dalībnieku reģistrācija pasākumos, dalībnieku informēšana par pasākuma norisi, pasākuma izdevumu attaisnošana projektu un programmu ietvaros;
4.1.4. projekta mērķa grupu atbilstības pārbaude;
4.1.5. pieteikumu administratīvā vērtēšana;
4.1.6. maksājuma pieprasījumu un tā pamatojošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana
4.1.7. atbalsta un cita veida finansējuma izmaksu kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude;
4.1.8. konkursu organizēšana;
4.1.9. informācijas apkopošana.

4.2. Alianse veic personas datu apstrādi arī šādos nolūkos:
4.2.1. dokumentu aprites Aliansē nodrošināšana;
4.2.2. Alianses likumīgo interešu aizstāvēšanai un prasījuma tiesību īstenošanai;
4.2.3. Alianses tīmekļvietņu darbības analizēšana, uzlabojumu izstrādei un ieviešanai;
4.2.4. Alianses tīmekļvietņu jaunumu izsūtīšanai;
4.2.5. Alianses klientu apzināšana, informēšana par jaunumiem, klientu aptauju veikšana;
4.2.6. publicitātei (plašsaziņas līdzekļos, sociālos tīklos un interneta vietnēs, vidē u.tml. – pesonas datu izmantošana tikai atsevišķi vienojoties ar personu)

4.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Alianse nodrošina, ka personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds tiesisks pamats var būt:
4.3.1. pasākumu veikšana pirms līguma ar datu subjektu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
4.3.2. līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
4.3.3. Alianses juridiska pienākuma izpilde (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, piemēram, projekta mērķa grupas atbilstības pārbaude; Alianses grāmatvedības funkcijas veikšana, informācijas, publicitātes pasākumu veikšana, sabiedrības informēšana);
4.3.4. Sabiedrības leģitīmās intereses (personāla atlase, aptauju veikšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, savu tiesisko interešu aizsardzība);
4.3.5. datu subjekta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Alianse var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats vai atļauja no personas datu īpašnieka.
5.2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, Alianse veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Alianses norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
5.3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:

5.3.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
5.3.2. Valsts ieņēmumu dienestam;
5.3.3. Nodarbinātības valsts aģentūrai;
5.3.4. auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Alianses sadarbības partneriem, kas iesaistās Alianses funkciju izpildē un citiem sadarbības partneriem, kas ir personas datu apstrādātāji;
5.3.5. projektu finansētājiem saskaņā ar normatīvo regulējumu un savstarpējiem līgumiem;
5.3.6. reģionālo, nacionālo un starptautisko programmu un finanšu instrumentu īstenošanas sadarbības iestādēm, ja tas nepieciešams;
5.3.7. pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī Alianses tīmekļvietņu uzturēšanu.

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Glabāšanas periods

Alianse apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par biedru saraksta uzturēšanu, par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie Alianses:
8.1.1. saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
8.1.2. piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
8.1.3. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
8.1.4. prasīt savu personas datu dzēšanu;
8.1.5. iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz Alianses leģitīmajām interesēm;
8.1.6. prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
8.1.7. saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
8.2. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

9. Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību Aliansē, ziņojiet par to Aliansei e-pastā: alianse@retasslimibas.lv, kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

10. Citi noteikumi

Alianse ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Alianses tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika“.