Jauns plāns Reto slimību jomā

2022. gada 25. oktobrī Ministru Kabinets apstiprināja Plānu reto slimību jomā 2023.-2025.gadam.

Pēc vairākkārtējiem Latvijas Reto slimību alianses aicinājumiem, Veselības ministrija izveidoja darba grupu no dažādām iesaistītajām pusēm – pacientu organizācijām, ārstiem, zinātniekiem, slimnīcām un ierēdņiem, kas gan izvērtēja līdz šim sasniegto progresu, gan nenoklātās vajadzības, gan kopīgi meklēja risinājumus, kā uzlabot sadarbību nākotnē, lai nacionālais plāns atbilstu gan vietējām vajadzībām, gan Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju organizācijas izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm reto slimību jomā. Šis ir trešais nacionālais plāns, ar kuru cenšamies mērķtiecīgi sakārtot veselības aprūpes sistēmu tā, lai nodrošinātu iespējami labāko diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi Latvijas iedzīvotājiem ar retām slimībām.

Plāna virsmērķis ir veicināt cilvēkorientētas un integrētas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību RS jomā, vienlaikus novēršot nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības aprūpē.

Plānā veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai:

  • nodrošinātu savlaicīgu RS diagnostiku, tādējādi dodot iespēju pēc iespējas ātrāk uzsākt nepieciešamo ārstēšanu, aprūpi, saņemt nepieciešamo atbalstu;
  • uzlabotu RS pacientu ārstniecību un aprūpes iespējas, pilnveidojot gan medikamentozo ārstēšanu, gan pakalpojumu saņemšanas iespējas, vienlaikus novēršot nevienlīdzību kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai;
  • uzlabotu RS pacientu dzīves kvalitāti (medicīniskās rehabilitācijas, psihoemocionālā atbalsta pieejamību, pakalpojumu saņemšana tuvāk dzīvesvietai);
  • pilnveidotu sabiedrības un visu iesaistīto izpratni par RS.

Plāna mērķis ir attīstīt RS pacientu veselības aprūpi, uzlabojot diagnostiku, zāļu terapijas iespējas un pakalpojumu pieejamību agrīnai diagnostikai, labākiem ārstēšanas rezultātiem un rehabilitācijai.

Plāna mērķis sasniedzams, realizējot piecus rīcības virzienus:

  1. RS agrīna un savlaicīga diagnostika;
  2. Ārstniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
  3. Rehabilitācija, RS pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana;
  4. Informācijas aprites par RS pilnveide;
  5. Cilvēkresursi darbā ar RS pacientiem.

Saskaņā ar Plānu, nepieciešamais papildu finansējums pasākumiem reto slimību jomā 2023. gadā sasniedz 13 miljonus eiro, 2024. gadā papildus 20 miljonus eiro, 2025. gadā papildus 21 miljonu eiro un turpmāk ik gadu nepieciešamais papildu finansējums aplēsts 21 miljona eiro apmērā. 2022. gadā papildu finansējuma pieprasījumu veido 7 miljoni euro dažādiem diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumiem, bet 6.15 miljoni – medikamentiem KZS R saraksta paplašināšanai.

Ceram, ka plānā ietvertais kompromiss starp visām pacientu vajadzībām un valsts ierobežotajām iespējām, ļaus arī turpmāk strādāt kopā un meklēt iespējas uzlabot sistēmu tā, lai katram pacientam nodrošinātu laicīgu diagnostiku, piemērotu terapiju un uzlabotu multidisciplināro komandu darbu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī iesaistītu pacientu interešu aizstāvjus kā pilntiesīgus partnerus dažādu projektu izstrādē.

Baiba Ziemele, pacientu interešu aizstāve

Plāns Reto slimību jomā 2023.-2025.gadam pieejams šeit.

Atsauce uz Veselības ministrijas publikāciju šeit.