Alianses vadītāja atkārtoti izvirzīta pacientu interešu pārstāvībai NVD konsultatīvajā padomē

2021. gada 28. septembrī 23 dažādas pacientu organizācijas vienojās atkārtoti NVD Konsultatīvās padomes sastāvam no pacientu vidus izvirzīt Baibu Ziemeli, kas vada Latvijas Reto slimību aliansi.

Informācijai:

Veselības aprūpes finansēšanas likumā[1], kas stājās spēkā 01.01.2018., tika paredzēts izveidot Nacionālā veselības dienesta padomi, kuras mērķis ir iesaistīt sabiedrības pārstāvjus veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma izlietojuma uzraudzībā un veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā. Padomes nolikums apstiprināts Ministru kabinetā un ir spēkā kopš 01.06.2018.[2], tas ir pieejams Veselības ministrijas mājas lapā[3], bet iepriekšējo sapulču protokoli pieejami NVD mājas lapā[4]. 2018. gada 14. augustā Ministru prezidents apstiprināja Padomes sastāvu[5], kurā Baiba Ziemele tika iekļauta kā pacientu organizāciju pārstāve, balstoties uz 16 pacientu organizāciju deleģējumu no 02.07.2018. 


[1] https://likumi.lv/ta/id/296188-veselibas-aprupes-finansesanas-likums

[2] https://likumi.lv/ta/id/298802

[3] https://www.vm.gov.lv/lv/nacionala-veselibas-dienesta-konsultativa-padome

[4] https://www.vmnvd.gov.lv/lv/konsultativas-padomes-protokoli

[5] https://likumi.lv/ta/id/301045-par-nacionala-veselibas-dienesta-konsultativas-padomes-sastavu